Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: Προμήθεια Περιπολικών Σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12μ και Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών

Προμήθεια Περιπολικών Σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12μ και Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ. για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)

 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και ενίσχυσης των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης υπέγραψε απόφαση με την οποία προκηρύχτηκε διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια:

  • 10 Περιπολικών Σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12μ., προϋπολογισθείσας αξίας 2.200.000,00 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ), και

  • 13 Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ., με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 5 επιπλέον όμοιων, συνολικής προϋπολογισθείσας 46.800.000,00 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

 

Τα σκάφη αυτά θα μπορούν να επιχειρούν κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, είτε αυτόνομα ως μονάδες, είτε σε συνεργασία με τα άλλα επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), και θα βελτιώσουν σημαντικά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση αποστολών έρευνας και διάσωσης (παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα στην θάλασσα άτομα, πλοία, πλοιάρια, λέμβους ή άλλα θαλάσσια μέσα), στην ασφάλεια ναυσιπλοΐας, στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης καθώς και στην επιτήρηση, αστυνόμευση, πρόληψη και καταστολή κάθε παράνομης πράξης στον θαλάσσιο χώρο (όπως αλιευτική δραστηριότητα, παράνομη είσοδος προσώπων, τρομοκρατία, ναρκωτικά, λαθρεμπορία, έλεγχος ταχυπλόων σκαφών, υποβρύχιες δραστηριότητες, διενέργεια νηοψιών)

 

Αναφορικά με τα 10 Περιπολικά Σκάφη πνευστού τύπου μήκους 11-12μ.: Το ολικό μήκος κάθε σκάφους θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 11 μέτρα, το ολικό πλάτος θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 3 μέτρα, ο αριθμός των επιβαινόντων θα είναι τουλάχιστον 12 άτομα, το ωφέλιμο φορτίο θα είναι τουλάχιστον 1.600 κιλά και η ακτίνα ενέργειας θα είναι τουλάχιστον 300 ναυτικά μίλια. Η ισχύς πρόωσης θα εξασφαλίζεται από 2 κύριες έσω-έξω ή εξωλέμβιες πετρελαιομηχανές αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου. Στο μέσον κάθε σκάφους θα υφίσταται καμπίνα με τουλάχιστον 2 κλίνες για 2 άτομα με δυνατότητα φιλοξενίας τουλάχιστον 6 καθιστών ατόμων και ανάλογους αποθηκευτικούς χώρους. Ο χώρος διακυβέρνησης (γέφυρα) θα είναι κλειστός, υπερυψωμένος, θα φέρει τζάμι securit ή ισοδύναμο και η θέση και κατασκευή του θα εξασφαλίζει επαρκή ορατότητα. Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγυημένη λειτουργία για κάθε σκάφος για τουλάχιστον 6 έτη ή 5.000 ώρες λειτουργίας (ότι συμβεί πρώτο), κατά την διάρκεια της οποίας θα ευθύνεται για την καλή λειτουργία, την διατήρηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του κάθε σκάφους και του εξοπλισμού του, χωρίς επιπλέον κόστος. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, τα δύο πρώτα σκάφη θα παραδοθούν εντός 10 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και στη συνέχεια θα γίνεται τμηματική παράδοση τουλάχιστον 2 σκαφών ανά δίμηνο. Η συγκεκριμένη προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και η σχετική Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Αναφορικά με τα Ταχύπλοα Περιπολικά Σκάφη μήκους 16-19,5μ.: Κάθε σκάφος θα είναι μονής γάστρας (monohull) και το ολικό μήκος του θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 16 μέτρα και όχι πάνω από 19,5μ. Η γέφυρα διακυβέρνησης θα είναι κλειστή, υπερυψωμένη, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα, εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα ραδιοναυτιλιακά – ραδιοτηλεπικοινωνιακά μέσα, ενώ οι υαλοπίνακες θα φέρουν αντιβαλλιστική προστασία. Το σκάφος θα διαθέτει κατάλληλους χώρους για ενδιαίτηση και διαμονή για 6 άτομα πλήρωμα, ενώ θα διατίθενται κατάλληλοι χώροι για ασφαλή υποδοχή και μεταφορά τουλάχιστον 9 ατόμων. Η ακτίνα ενέργειας θα είναι τουλάχιστον 400 ναυτικά μίλια και η αυτονομία έκαστου σκάφους σε εφόδια, πόσιμο νερό, τρόφιμα κλπ θα είναι τουλάχιστον 2 ημέρες για 15 άτομα. Η διαμόρφωση καταστρώματος θα είναι τέτοια που να επιτρέπει την όσο το δυνατό πιο επιχειρησιακά αποτελεσματική ανάσυρση ναυαγών από τη θάλασσα καθώς και την χρησιμοποίηση συσκευών ανάσυρσης. Επιπλέον κάθε σκάφος θα διαθέτει κατάλληλες υποδοχές στην πλώρη και περιμετρικά για την τοποθέτηση βάσεων στήριξης οπλισμού. Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγυημένη λειτουργία για κάθε σκάφος και τον εξοπλισμό του, για όλες τις προγραμματισμένες συντηρήσεις, για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά – υλικά και εργασίες, καθώς και για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων και των έκτακτων ζημιών ισχύος τουλάχιστον 4 ετών, ενώ μεγαλύτερος χρόνος εγγυημένης λειτουργίας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα, σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης. Η παράδοση των σκαφών θα γίνει εντός 46 μηνών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, ενώ το πρώτο σκάφος θα παραδοθεί εντός 10 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, το δεύτερο εντός 14 μηνών και στη συνέχεια θα γίνεται τμηματική παράδοση τουλάχιστον 1 σκάφος ανά δίμηνο. Η προμήθεια των 10 εκ των 13 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και η σχετική Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η προμήθεια των υπόλοιπων 3 περιπολικών σκαφών συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και περιλαμβάνεται στην Ειδική Δράση “Εξοπλισμός Frontex” του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Το μέρος της σύμβασης των 5 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών που αποτελεί δικαίωμα προαίρεσης προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

 

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 01-04-2019, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών.

 

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών (email: dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361, τηλ. 213137-4594/1081) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επισημαίνεται ότι οι Διακηρύξεις έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr ) και στον διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ(www.yen.gr ), ενώ συστημικά είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.