ΧΑΚ: Επαναφορά των τίτλων της Louis στην κύρια αγορά με σήμανση (Σ)

ο Συμβούλιο του Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχει αποφασίσει με βάση τις πρόνοιες των παραγράφων 2.2.5 και 2.2.6(β) της ΚΔΠ 379/2014 (όπως τροποποιήθηκε), όπως επαναφέρει τους τίτλους του εκδότη Louis Plc από την Αγορά Επιτήρησης στην αγορά που ήταν προηγουμένως (Κύρια Αγορά) και όπως οι τίτλοι του εκδότη διαπραγματεύονται με Σήμανση (Σ) στην Κύρια Αγορά και παρουσιάζονται στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία
τιμών με σήμανση.

Το Συμβούλιο του ΧΑΚ κατά την απόφαση του να μετατάξει τον εκδότη, έλαβε υπόψιν του το γεγονός ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην μετάταξη του εκδότη στην Αγορά Επιτήρησης έχουν εκλείψει εφόσον έχουν υποβληθεί τα οικονομικά αποτελέσματα που εκκρεμούσαν. Επιπλέον, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά την απόφαση του για Σήμανση έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι η Ανεξάρτητη Έκθεση Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31/12/2015 περιέχει “Έμφαση Θέματος”.

Η απόφαση αυτή του Συμβουλίου του Χρηματιστήριου θα τεθεί σε ισχύ από Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017.