ΧΑΚ: Συνεχίζεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της louis

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε συνέχεια ανακοίνωσης του ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2016 και κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Louis Plc.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δεν έχει εξουσία αναστολής της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας για περαιτέρω χρονική περίοδο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί, αποφάσισε, με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 127(2) των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 έως 2016, όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας από τις 13 Δεκεμβρίου 2016, μέχρι τη συμμόρφωση της και το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου αναστολής δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.

Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση καθότι η εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί, με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 καθώς και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της εν λόγω εταιρείας.

Σημειώνεται επίσης ότι εκκρεμεί η υποβολή της Τριμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 31/3/2016.