ΧΑΚ: Συνεχίζεται η αναστολή διαπραγμάτευσης

ΧΑΚ: Συνεχίζεται η αναστολή διαπραγμάτευσης LUI, TRB, CYP, CHAP & η διαπραγμάτευση SEAS στην αγορά επιτήρησης λόγω μη υποβολής εξαμηνιαίων – Ζητήθηκε η διαγραφή TRB, CYP, CHAP
Μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τη λήξη της περιόδου υποβολής και δημοσιοποίησης (τέλος Σεπτεμβρίου 2016) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης των εισηγμένων εταιρειών για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 ως προβλέπεται από το Άρθρο 142 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, με βάση την παράγραφο 2.2.3(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) και εφαρμόζοντας την Απόφαση Πολιτικής του με αριθμό Εγκυκλίου 03/2015, ημερομηνίας 13/07/2015, ανακοινώνει τις ακόλουθες εταιρείες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά οι οποίες δεν έχουν υποβάλει τα εξαμηνιαία αποτελέσματα τους:

1. LOUIS PLC
2. L.P. TRANSBETON PUBLIC LTD*
3. CYPRINT PLC*
4. CHARILAOS APOSTOLIDES PUBLIC LTD*
5. SEA STAR CAPITAL PLC

Οι τίτλοι των εταιρειών Louis Plc, L.P. Transbeton Public Ltd, Cyprint Plc, Charilaos Apostolides Public Ltd θα συνεχίσουν να τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης λόγω μη υποβολής προηγούμενων
οικονομικών καταστάσεων τους.

Σημειώνεται ότι για τις εταιρείες που παρουσιάζονται με * το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου έχει ζητήσει την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ενδεχόμενη διαγραφή των τίτλων τους από το Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου. Επίσης ο τίτλοι της εταιρείας SEA STAR CAPITAL PLC θα συνεχίσουν να τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Αγορά Επιτήρησης λόγω της μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2016.