ΧΑΚ: Διαφοροποίηση στη σύνθεση του Δείκτη FTSE/CySE 20

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και των συντελεστών της αγοράς, μία διαφοροποίηση στη σύνθεση του Δείκτη FTSE/CySE20. Συγκεκριμένα, η συμμετέχουσα μετοχή της εταιρείας LOUIS PLC εξέρχεται από τη σύνθεση του Δείκτη και σ’ αυτό
εισέρχεται η μετοχή της εταιρείας PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD με προσαρμοσμένο ποσοστό διασποράς 37%.

Οι πιο πάνω αποφάσεις λήφθηκαν σύμφωνα με τον Κανόνα 6.5 των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης του Δείκτη FTSE/CySE 20, όπου στην περίπτωση που μία συμμετέχουσα μετοχή διαπραγματεύεται στην Αγορά Επιτήρησης του ΧΑΚ για περίοδο πέραν των 30 ημερολογιακών ημερών, αυτή πρέπει να αφαιρείται από τη σύνθεση του Δείκτη την 31η ημέρα. Σημειώνεται επίσης, ότι με βάση τον Κανόνα 6.1.1, αντικατάσταση μετοχής μπορεί να γίνει από μία μετοχή που περιλαμβάνεται στην υφιστάμενη σύνθεση του Καταλόγου Αντικατάστασης – Reserve List, όπως αυτός ανακοινώθηκε στις 17 Μαΐου 2016, η οποία έχει την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση που έγινε λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα που ίσχυαν στις 6 Ιουνίου 2016, όπως σημειώνεται στους Κανόνες Διαχείρισης του Δείκτη, η μετοχή της εταιρείας PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD, που συμπεριλαμβάνεται στον Κατάλογο Αντικατάστασης, είχε την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και θα συμπεριληφθεί στο Δείκτη.

Οι πιο πάνω αλλαγές στη σύνθεση του Δείκτη θα τεθούν σε ισχύ από την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016.