Λιμενικό Ταμείο Θήρας: διαγωνισμός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την εκπόνηση της μελέτης «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έκθεση Χωροθέτησης Μαρίνας Μονόλιθου»
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις παρ.2 και 4 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, για την υλοποίηση της μελέτης «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έκθεση Χωροθέτησης Μαρίνας Μονόλιθου».
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 55.713,20) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας κατά τις εργάσιμες ώρες, είτε αζημίως σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε έντυπη μορφή. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 22860 28362, fax 22860 25878, αρμόδιος υπάλληλος κος Αργυρός Αντώνιος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη της μελέτης το αργότερο μέχρι την 13η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Πρωτόκολλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Θήρας. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 13.12.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10, στην Αίθουσα των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
α) είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών του άρθρου 39 του ν. 3316/05, που διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του Π.Δ/τος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων ως εξής:
1. στην κατηγορία μελέτης (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες και τάξης πτυχίου Α ή ανώτερη
ή
β) προέρχονται από χώρες των περιπτώσεων α’-δ’ της παραγράφου 3.1 που τηρούν αντίστοιχα μητρώα , σύμφωνα με το άρθρο 64 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και το παράρτημα
XI του προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 3.1.1.α, ή
γ) προέρχονται από χώρες των περιπτώσεων α’-δ’ της παραγράφου 3.1 που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής
που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο
39 του Ν.3316/05, ως εξής:
1. στην κατηγορία μελέτης (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες ένα τουλάχιστον στέλεχος 4 ετούς εμπειρίας
Οι προσφορές θα ισχύουν για δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού ίσου με το 2% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της μελέτης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, δηλαδή ποσό οκτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα
λεπτών (898,60 €). Η Εγγύηση Συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα Ε της προκήρυξης και πρέπει να έχει ισχύ επί τριάντα (30)
τουλάχιστον μέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Ηλίας Πελέκης
Συνημμένα η Περίληψη της Διακήρυξης και η Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Document:
PDF icon Περίληψη Διακήρυξης Μονολίθου.pdf
PDF icon Διακήρυξη.pdf