ΟΛΘ Α.Ε: Αναρτήσεις στη Διαύγεια

ΟΛΘ Α.Ε

Σας ενημερώνουμε, ότι μετά την τροποποίηση του καταστατικού της ΟΛΘ Α.Ε. και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της πλειοψηφίας των μετοχών της ΟΛΘ Α.Ε. στην ανάδοχο διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας εταιρία “South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd”, το ελληνικό δημόσιο δεν ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΘ Α.Ε. ή την χρηματοοικονομική συμμετοχή του ή των κανόνων που τη διέπουν.

Ως εκ τούτου, η ΟΛΘ Α.Ε. από τις 23.03.2018 και εφεξής, δεν εμπίπτει πλέον στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας: Ανάρτηση νόμων-πράξεων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 112).

Μπορείτε να μεταβείτε στον ιστότοπο της Διαύγειας (εδώ) για να δείτε τις παλιότερες αναρτήσεις της ΟΛΘ Α.Ε.