ΑΕΝ: Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό…