Τι ακριβώς είναι τα Bow Truster

Τι ακριβώς είναι τα “προπελάκια” που βρίσκονται στα πλοία; πως βοηθούν ώστε να μπορεί να ελίσσεται…