Λιμενικό Ταμείο Θήρας: διαγωνισμός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την…