Τροποποίηση των όρων Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Τροποποίηση των όρων της Αριθ. Πρωτ. : 2833.1-3/62855/2021/30-08-2021 (ΑΔΑ : 9ΟΔΜ4653ΠΩ-Η69, ΑΔΑΜ : 21PROC009129649) Διακήρυξης Συνοπτικού…